Algemene voorwaarden

  Whiteboard Animation Amsterdam is een activiteit van Feberwee Creatieve Communicatie;
  1025 MZ Amsterdam;
  Telefoonnummer: 06 21 827158, bereikbaar op werktijden
  E-mailadres: contact@whiteboard-animation-amsterdam.nl
  KvK-nummer: 66924960
  Btw-identificatienummer: NL0885.76.619.B04

  Algemene voorwaarden Whiteboard Animation Amsterdam.
  Deze algemene voorwaarden zijn uitgegeven door Whiteboard Animation Amsterdam versie 01.18
  1. Definities verstaan wordt onder:
  1.1 Advies: het resultaat van de werkzaamheden van Whiteboard Animation Amsterdam.
  1.2 Algemene Voorwaarden: algemene voorwaarden Whiteboard Animation Amsterdam – opdrachtgever
  1.3 Documenten: informatiedragers in elke vorm, verstrekt door de opdrachtgever dan wel door Whiteboard Animation Amsterdam.
  1.4 Whiteboard Animation Amsterdam: de (rechts) persoon die de opdracht aanvaardt en in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van Artist Impressions (3D visualisaties) en Virtual Homestaging (Digitale Vastgoedstyling).
  1.5 Object: het in het kader van het project uit te voeren product van stoffelijke aard.
  1.6 Opdracht: de overeenkomst die tussen opdrachtgever en Whiteboard Animation Amsterdam tot stand is gekomen.
  1.7 Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die de opdracht aan Whiteboard Animation Amsterdam heeft verleend.
  1.8 Project: het geheel van activiteiten gericht op het tot stand brengen van datgene wat de opdracht- gever beoogt.
  1.9 Werk: ontwerpen, schetsen, tekeningen en dergelijke in de zin van de Auteurswet.
  2. Algemeen:
  2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, onderhandeling over een opdracht, en opdracht tussen opdrachtgever en Whiteboard Animation Amsterdam.
  2.2 Als één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van toepassing. In dat geval treden de opdrachtgever en Whiteboard Animation Amsterdam in overleg om de nietige of vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen. Deze nieuwe bepalingen zullen zo veel mogelijk overeenkomen met het nietige of vernietigde gedeelte van de algemene voorwaarden.
  2.3 Als onduidelijkheid bestaat over een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden dan moet uitleg plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
  2.4 Als er een situatie ontstaat die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan moet deze situatie beoordeeld worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
  2.5 De voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk uitgesloten.
  2.6 Van de algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken als dat schriftelijk tussen opdrachtgever en Whiteboard Animation Amsterdam is overeengekomen.
  2.7 Ook al verlangt Whiteboard Animation Amsterdam niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden, dan behoudt Whiteboard Animation Amsterdam het recht om, in andere gevallen, stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
  3. De aanbieding:
  3.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Whiteboard Animation Amsterdam zijn vrijblijvend, tenzij een termijn is opgenomen voor aanvaarding. In dat geval vervalt de aanbieding na deze termijn.
  3.2 Whiteboard Animation Amsterdam kan niet aan zijn/haar aanbieding worden gehouden, als die aanbieding, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
  3.3 De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is vermeld.
  3.4 De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief kosten, waaronder reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.
  3.5 Als aanvaarding van de aanbieding afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Whiteboard Animation Amsterdam daaraan niet gebonden. De opdracht komt alleen volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand als Whiteboard Animation Amsterdam dat aangeeft.
  3.6 Een samengestelde prijsopgaaf verplicht Whiteboard Animation Amsterdam niet tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs
  4. De opdracht:
  4.1 De opdracht omvat datgene wat opdrachtgever en Whiteboard Animation Amsterdam zijn overeengekomen.
  4.2 Voordat de opdracht tot stand komt, overleggen opdrachtgever en Whiteboard Animation Amsterdam voor zover mogelijk en relevant over:
  A. de inhoud en omvang van de te verrichten werkzaamheden;
  B. het ter beschikking stellen van een programma van eisen en wanneer die verstrekt
  zullen worden;
  C. het tijdschema waarbinnen Whiteboard Animation Amsterdam de werkzaamheden uitvoert;
  D. een betalingsschema;
  E. een raming van het honorarium en de bijkomende kosten, de btw niet inbegrepen; F. op welke wijze en hoe vaak informatieoverdracht en overleg tussen opdrachtgever
  en Whiteboard Animation Amsterdam plaatsvindt;
  G. hoe omgegaan wordt met onderwerpen die ten tijde van de totstandkoming van de
  overeenkomst nog niet zijn vast te stellen (hieronder wordt onder andere verstaan meer-/of minderwerk).
  4.3 De opdracht komt tot stand door de schriftelijke bevestiging ervan door de opdrachtgever.
  4.4 Het staat opdrachtgever en Whiteboard Animation Amsterdam vrij het bestaan en de inhoud van de opdracht met andere middelen tebewijzen.
  4.5 De opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.
  4.6 Whiteboard Animation Amsterdam bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd. Het bepaalde in artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
  4.7 Verricht Whiteboard Animation Amsterdam of door Whiteboard Animation Amsterdam ingeschakelde derden werkzaamheden op de locatie van de opdrachtgever, dan draagt de opdrachtgever zorg voor de door deze persoon of personen in redelijkheid gewenste faciliteiten. De kosten hiervan zijn voor rekening van de opdracht- gever. Dit geldt eveneens als de werkzaamheden worden verricht op een door de opdrachtgever aangewezen locatie.
  4.8 Blijkt tijdens de uitvoering van de opdracht dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is de opdracht aan te passen, dan treden partijen hierover met elkaar in overleg. Partijen nemen elkaars gerechtvaardigde belangen bij dit overleg in acht.
  4.9 Er is in ieder geval aanleiding de opdracht aan te passen als:
  – er relevante wijzigingen optreden in (overheids)voorschriften of beschikkingen;
  – er relevante wijzigingen optreden in de oorspronkelijke opdracht of het programma
  van eisen;
  – de opdrachtgever wijzigingen of varianten verlangt van werkzaamheden die al zijn
  goedgekeurd;
  – extra werkzaamheden tijdens de uitvoering van de opdracht noodzakelijk blijken.
  4.10 Leidt het overleg als bedoeld in 4.8 tot aanpassing van de opdracht dan handelen partijen vervolgens als omschreven bij de artikelen 4.1 tot en met 4.3.
  4.11 Wil de opdrachtgever de opdracht onderbreken, dan is hij verplicht dit schriftelijk mee te delen aan Whiteboard Animation Amsterdam onder vermelding van de gronden. Partijen treden hierna in overleg om de gevolgen te bespreken. Lijdt Whiteboard Animation Amsterdam hierdoor schade, dan is de opdrachtgever verplicht die schade te vergoeden. Whiteboard Animation Amsterdam is verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken.
  4.12. De levering van de dienst, zal uitsluitend digitaal worden geleverd tenzij anders overeenge- komen met opdrachtgever.
  5. Verplichtingen van Whiteboard Animation Amsterdam:
  5.1 Whiteboard Animation Amsterdam neemt door aanvaarding van de opdracht een inspanningsverbintenis op zich en niet tot een resultaatsverbintenis. Whiteboard Animation Amsterdam verplicht zich opdrachten naar vermogen (beste weten en kunnen) uit te voeren.
  5.2 Whiteboard Animation Amsterdam verplicht zich bij het uitvoeren van een opdracht om op zorgvuldige wijze om te gaan met de belangen van opdrachtgever.
  5.3 Whiteboard Animation Amsterdam is verplicht om alle gegevens van de opdrachtgever vertrouwelijk te behandelen, voor zover Whiteboard Animation Amsterdam weet of kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.
  5.4 Whiteboard Animation Amsterdam houdt de opdrachtgever op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden, voor zover noodzakelijk.
  5.5 De opdracht wordt uitgevoerd volgens het overeengekomen tijdschema. Deze termijn of termijnen zijn echter geen fatale termijnen, tenzij anders is overeengekomen.
  6. Verplichtingen van de opdrachtgever:
  6.1 De opdrachtgever is verplicht om alle gegevens van Whiteboard Animation Amsterdam vertrouwelijk te behandelen, voor zover de opdrachtgever weet of kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.
  6.2 De opdrachtgever is verplicht alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens en informatie tijdig aan Whiteboard Animation Amsterdam ter beschikking te stellen. Hij draagt zorg voor de juistheid van de verstrekte informatie. Wordt hieraan niet of niet tijdig voldaan, dan is Whiteboard Animation Amsterdam gerechtigd de opdracht op te schorten en/of alle uit de vertraging voortvloeiende kosten in rekening te brengen.
  6.3 De opdrachtgever zal alle documenten die Whiteboard Animation Amsterdam produceert tijdig beoordelen en controleren op juistheid.
  6.4 De opdrachtgever is verplicht Whiteboard Animation Amsterdam te waarschuwen als hij in de adviezen een tekortkoming heeft geconstateerd of zich daarvan bewust moet zijn geweest.
  6.5 De opdrachtgever stelt Whiteboard Animation Amsterdam zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk tien werkdagen na ontvangst van de adviezen in kennis van een tekortkoming.
  6.6 De opdrachtgever verricht de aan Whiteboard Animation Amsterdam verschuldigde betalingen uiterlijk op de overeengekomen dan wel aangegeven tijdstippen.
  6.7 De opdrachtgever vrijwaart Whiteboard Animation Amsterdam of door Whiteboard Animation Amsterdam ingeschakelde personen voor aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat
  van de opdracht. Mocht Whiteboard Animation Amsterdam toch door derden worden aangesproken, dan staat de opdrachtgever Whiteboard Animation Amsterdam zowel in als buiten rechte bij en doet alles wat in dit geval van
  hem verwacht mag worden. Laat de opdrachtgever dit na, dan is Whiteboard Animation Amsterdam gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten die Whiteboard Animation Amsterdam hierdoor maakt zijn voor rekening van de opdrachtgever.
  6.8 De opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de keuzes en toepassingen van het door Whiteboard Animation Amsterdam gegeven advies.
  6.9 Alle door Whiteboard Animation Amsterdam verstrekte stukken, zoals overeenkomsten, foto’s, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Whiteboard Animation Amsterdam worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. De aard van de verstrekte stukken bepaald slechts dat de stukken, zoals foto’s en plattegronden, dienen te worden gebruikt voor de verkoop en de verhuur van de op de stukken betrekking hebbende panden en zullen dientengevolge alleen verstrekt worden aan partijen die met deze activiteiten direct te maken hebben, te weten potentiële huurders dan wel kopers van bedoelde panden.
  7. Opzegging van de opdracht en de gevolgen:
  7.1 Opdrachtgever en Whiteboard Animation Amsterdam hebben te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen zonder grond of op grond van:
  – vertraging of onderbreking van de opdracht;
  – overmacht;
  – financieel onvermogen;
  – wijziging van de rechts- of samenwerkingsvorm; – overlijden;
  – arbeidsongeschikt raken van een bepaalde persoon.
  7.2 Als de vertraging of onderbreking van de opdracht zolang duurt of zodanig van aard is dat het onredelijk is nakoming van de opdracht te vragen, dan hebben opdrachtgever en Whiteboard Animation Amsterdam het recht de opdracht op deze grond op te zeggen.
  7.3 Van overmacht is sprake als door feiten of omstandigheden, die niet aan een partij zijn te wijten, nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet gevraagd kan worden. Tevens is sprake van overmacht als zich feiten of omstandigheden voordoen die volgens de wet, rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvatting niet voor zijn rekening komen. Hieronder wordt in elk geval verstaan: ziekte(s), werkstakingen, verkeersstoornissen, brand, noodweer, terreur en oorlog. De partij aan
  wiens kant de overmacht zich voordoet, is bevoegd de opdracht op te zeggen.
  7.4 Van financieel onvermogen is sprake als de opdrachtgever of Whiteboard Animation Amsterdam surseance van betaling of schuldsanering heeft aangevraagd of in staat van faillisse- ment is gesteld. Is er sprake van financieel onvermogen of zijn er redenen om aan te nemen dat de wederpartij zijn/haar verplichtingen niet (volledig) zal nakomen, dan kan de andere partij een schriftelijke verklaring eisen, waarin staat dat de wederpartij bereid en in staat is de opdracht voort te zetten. Als de opdracht wordt voortgezet, heeft de andere partij het recht genoegzame zekerheid te verlangen. Wordt de gevraagde verklaring of de verlangde zekerheid binnen een bepaalde termijn niet afgegeven, dan heeft de andere partij het recht de opdracht op deze grond op te zeggen.
  7.5 Van wijziging van een rechts- of samenwerkingsvorm is sprake als een partij haar rechtspersoonlijkheid verliest (zoals in geval van fusie)of besloten wordt tot ontbind- ing van de rechtspersoon. Doet zich zo’n situatie voor en ontleent de wederpartij aan die omstandigheid een redelijk belang, dan is de wederpartij bevoegd de opdracht op die grond op te zeggen.
  7.6 Door het overlijden van een van de partijen eindigt de opdracht niet. Wel geeft het de wederpartij en de erfgenamen of rechtverkrijgenden van de overledene het recht de opdracht op te zeggen.
  7.7 Is de opdracht toevertrouwd aan een bepaald persoon en raakt deze persoon arbeidsongeschikt of komt te overlijden, dan geeft dit de opdrachtgever de bevoegd- heid de opdracht op te zeggen.
  7.8 De opdracht wordt schriftelijk opgezegd, onder vermelding van de grond(en)
  van opzegging en de datum waarop de opzegging ingaat. De opzegging treedt niet eerder in werking dan nadat Whiteboard Animation Amsterdam het bericht daarover heeft ontvangen. Na de opzegging zijn beide partijen verplicht alles te doen, na te laten en te gedogen dat met het oog op de redelijke belangen van de wederpartij van haar gevraagd mag worden.
  7.9 Wordt de opdracht opgezegd, dan dient de opdrachtgever Whiteboard Animation Amsterdam te
  anders is overeengekomen.
  8.10 Whiteboard Animation Amsterdam heeft het recht een eindfactuur in te dienen zodra de werkzaamheden zijn voltooid of de overeenkomst is opgezegd.
  8.11 De factuur van Whiteboard Animation Amsterdam is gespecificeerd. Op verzoek van de op- drachtgever wordt de factuur voorzien van de nodige bewijsstukken.
  8.12 De opdrachtgever betaalt de factuur binnen 15 dagen na verzending van die factuur zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen, tenzij anders overeengekomen.
  8.13 Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, en is dit niet toe te rekenen aan Whiteboard Animation Amsterdam, is opdrachtnemer gerechtigd het factuurbedrag te verhogen met 10% per maand (31 dagen) voor elke maand (31 dagen) na factuur- datum. Voorts is opdrachtgever gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke- als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen alle kosten van Whiteboard Animation Amsterdam, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobu- reaus indien de factuur, inclusief eventuele verhoging(en) niet binnen 2 maanden
  na oorspronkelijke factuurdatum is voldaan. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van EUR 200,00.
  8.14 Bij niet tijdige betaling is Whiteboard Animation Amsterdam onmiddellijk gerechtigd uitvoering van haar dienstverlening op te schorten mits de opdrachtgever schriftelijk is gemaand om alsnog binnen zeven dagen te betalen en die betaling is uitgebleven.
  Dit zonder dat zulks tot enige schadeplichtigheid van Whiteboard Animation Amsterdam kan leiden.
  8.15 Indien de declaratie niet akkoord is – om welke reden dan ook – dient opdracht- gever dit binnen 14 dagen na ontvangst van de declaratie schriftelijk mede te delen aan Whiteboard Animation Amsterdam. Bij het uitblijven van een dergelijke mededeling wordt de declaratie geacht akkoord te zijn. Bezwaren tegen een declaratie ontslaan opdracht- gever echter niet van zijn betalingsverplichting.
  8.16 Voor de bepaling van hetgeen de opdrachtgever aan Whiteboard Animation Amsterdam verschuldigd is uit hoofde van de aan Whiteboard Animation Amsterdam verstrekte opdrachten en/of de algemene voorwaarden is de boekhouding/administratie van Whiteboard Animation Amsterdam bepalend. Dit behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever.
  9. Aansprakelijkheid:
  9.1 Whiteboard Animation Amsterdam is tegenover de opdrachtgever aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever direct lijdt als:
  A. er sprake is van een toerekenbare tekortkoming en
  B. de opdrachtgever Whiteboard Animation Amsterdam schriftelijk aansprakelijk heeft
  gesteld en
  C. Whiteboard Animation Amsterdam de gevolgen van de tekortkoming niet of niet tijdig
  heeft hersteld.
  9.2 Tot de directe schade behoren in geen geval: bedrijfsschade, productieverlies, omzet en winstderving, extra kosten voor de realisatie van het werk ter zake waarvan de opdracht werd verstrekt die in de kosten zouden zijn begrepen indien de opdracht van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd.
  9.3 De aansprakelijkheid voor tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst is voor Whiteboard Animation Amsterdam beperkt tot maximaal de opdracht waarde, waarbij indirecte schade nimmer voor vergoeding in aanmerking komt. Bij opzet of bewuste roekeloos- heid zijdens Whiteboard Animation Amsterdam geldt de beperking niet.
  9.4 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen veertien dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Whiteboard Animation Amsterdam. De ingebrekestelling dient een zo g edetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Whiteboard Animation Amsterdam in staat is adequaat te reageren.
  9.5 De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvan- kelijk indien de opdrachtgever niet met bekwame spoed nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, ter zake schriftelijk en met redenen omkleed bij Whiteboard Animation Amsterdam protesteert.
  9.6 Indien een klacht gegrond is, zal Whiteboard Animation Amsterdam de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever schriftelijk aantoonbaar voor Whiteboard Animation Amsterdam zinloos is geworden.
  9.7 Is Whiteboard Animation Amsterdam volgens artikel 9.1 aansprakelijk, dan dient de directe schade die de opdrachtgever heeft geleden te worden vergoed.
  9.8 Is de opdrachtgever een consument, dan gelden de bepalingen over aansprake- lijkheid eveneens, tenzij het bepaalde als onredelijk bezwarend kan worden aangemerkt.
  9.9 Whiteboard Animation Amsterdam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor tekortkomingen van door hem ingeschakelde derden
  10. Eigendoms- en auteursrecht van Whiteboard Animation Amsterdam:
  10.1 Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht, komen toe aan Whiteboard Animation Amsterdam. Kan een dergelijk recht slechts verkregen worden door een depot of registratie, dan is alleen Whiteboard Animation Amsterdam hiertoe bevoegd.
  10.2 In het kader van de opdracht door Whiteboard Animation Amsterdam tot stand gebrachte doc- umenten worden eigendom van de opdrachtgever nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen tegenover Whiteboard Animation Amsterdam heeft voldaan. De documenten mogen worden gebruikt met inachtneming van de wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom.
  10.3 Ook nadat Whiteboard Animation Amsterdam toestemming heeft gegeven tot verwezenlijking, openbaarmaking of verveelvoudiging van zijn werk, behoudt hij de volgende rechten:
  betalen:
  A. het honorarium en de bijkomende kosten naar de stand van de werkzaamheden op het moment van opzegging en
  B. alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtiing gen die Whiteboard Animation Amsterdam ten tijde van de opzegging al is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de opdracht.
  7.10 Wordt de opdracht opgezegd door de opdrachtgever op een grond die bij de opdrachtgever ligt of zonder grond, dan is de opdrachtgever verplicht een vergoeding te betalen van 50% van het (resterende) deel van de kosten die de opdrachtgever verschuldigd zou zijn bij de volledige vervulling van de opdracht. Deze vergoeding is niet verschuldigd als wordt opgezegd op grond van overlijden of overmacht.
  7.11 Is de opdracht zonder grond opgezegd door de opdrachtgever, of op een grond die bij de opdrachtgever ligt, dan mag de opdrachtgever het advies van Whiteboard Animation Amsterdam slechts (laten) gebruiken na voorafgaande, schriftelijke toestemming van Whiteboard Animation Amsterdam.
  7.12 Ontbinding van een opdracht op andere gronden dan in hoofdstuk 7 van deze algemene voorwaarden genoemd is niet mogelijk, tenzij de opdrachtgever een consument is. De bepalingen in hoofdstuk 7 over de gevolgen van opzegging zijn in dat geval ook van toepassing op de wettelijke ontbinding.
  8. Financiële bepalingen:
  8.1 Het honorarium is de vergoeding die Whiteboard Animation Amsterdam toekomt voor de geleverde werkzaamheden, exclusief de omzetbelasting.
  8.2 Onder bijkomende kosten vallen onder andere gemaakte reis- en verblijfkosten, administratiekosten, kosten van inschakeling van derden en onvoorziene kosten.
  8.3 Whiteboard Animation Amsterdam heeft het recht om betaling van een voorschotnota te eisen alvorens met de werkzaamheden aan te vangen.
  8.4 Partijen leggen in de overeenkomst vast op welke wijze het honorarium van Whiteboard Animation Amsterdam en de eventuele bijkomende kosten zijn geregeld. Dit kan zijn op basis van de door Whiteboard Animation Amsterdam bestede tijd tegen een van tevoren afgesproken uurtarief, een vast bedrag of een andere tussen partijen overeengekomen maatstaf.
  8.5 Naast het honorarium is de opdrachtgever de bijkomende kosten van Whiteboard Animation Amsterdam verschuldigd die gemaakt worden bij vervulling van de opdracht. De opdrachtgever dient deze kosten afzonderlijk te vergoeden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
  8.6 Als Whiteboard Animation Amsterdam met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste
  prijs overeenkomt, dan is Whiteboard Animation Amsterdam te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs, als die verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting als gevolg van de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen of andere gronden bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
  8.7 Voor wijzigingen die Whiteboard Animation Amsterdam moet uitvoeren die niet te wijten zijn aan een toerekenbare tekortkoming is de opdrachtgever afzonderlijke kosten verschuldigd.
  8.8 Wordt de opdracht vertraagd of onderbroken en is dit niet te wijten aan CC- Design Studio, dan is de opdrachtgever verplicht Whiteboard Animation Amsterdam het honorarium en de bijkomende kosten te vergoeden berekend naar de stand van het werk.
  8.9 Whiteboard Animation Amsterdam factureert het honorarium en de eventuele bijkomende kosten volgens een overeengekomen betalingsschema, of bij gebreke daarvan in maandelijkse termijnen naar rato van de voortgang van de werkzaamheden, tenzij

  A. zich te verzetten tegen openbaarmaking van het werk zonder vermelding van zijn/haar naam;
  B. zich te verzetten tegen een wijziging in het werk;
  C. zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere
  aantasting van het werk, dat nadeel zou kunnen
  toebrengen de eer of goede naam van de maker of zijn/haar waarde in deze hoedanigheid.
  10.4 De opdrachtgever mag het advies alleen met schriftelijke toestemming van Whiteboard Animation Amsterdam opnieuw gebruiken. In dat geval worden in overleg advieskosten vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de vergoeding voor het auteurs- recht.
  10.5 Whiteboard Animation Amsterdam behoudt het auteursrecht op de zijn geleverde prestatie alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door opdrachtnemer geleverde prestatie.
  10.5 Whiteboard Animation Amsterdam behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
  11. Overige bepalingen:
  11.1 Whiteboard Animation Amsterdam heeft het recht om opdrachten te gebruiken voor eigen publicaties of promotie.
  11.2 Afwijking van deze voorwaarden kan slechts geldig geschieden op schriftelijke wijze.
  11.3 In geval een beding in deze voorwaarden nietig mocht zijn dan wel vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing. Aan het nietige dan wel vernietigde beding komt alsdan een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, waarop een beroep kan worden gedaan.
  11.4 Whiteboard Animation Amsterdam registreert persoonlijke en zakelijke gegevens van opdrachtgever en mag deze voor de uitvoering van de overeenkomsten vrij gebruiken.
  12. Toepasselijk recht en geschillen:
  12.1 Op de opdracht tussen opdrachtgever en Whiteboard Animation Amsterdam is Nederlands recht van toepassing.
  12.2 Verschil van mening tussen opdrachtgever en Whiteboard Animation Amsterdam wordt zoveel mogelijk in onderling overleg of via mediation opgelost. Leidt dit niet tot een oplossing, dan worden geschillen beslist door de bevoegde Nederlandse rechter.